Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2561-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
22 ตุลาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติการลงเวลาการปฏิบัติราชการด้วยเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
14 สิงหาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
06 สิงหาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
06 สิงหาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
14 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
14 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
14 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
14 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs