Easy Slider jQuery Plugin Demo

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
11 มิถุนายน 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564)
02 มิถุนายน 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
12 พฤษภาคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
27 เมษายน 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2564)
17 มีนาคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (NEW)
18 เมษายน 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
16 เมษายน 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
31 มีนาคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
26 มีนาคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2564
26 มีนาคม 2564  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs