Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
14 กรกฎาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563)
23 มิถุนายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)
31 มีนาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2563)
13 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2561-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
22 ตุลาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งประเภททั่วไป
03 กรกฎาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
29 มิถุนายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
29 มิถุนายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2563
29 มิถุนายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
19 มิถุนายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs