Untitled Document
การซักซ้อม_แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำเดือนของบุคลากรภายในหน่วยงาน
สัญญาจ้างพนักงาน 2563 (Word)
สัญญาจ้างพนักงาน 2563 (PDF)
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์PDF)
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์Word)
สัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ (Word)
สัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ (PDF)
สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) 2563 (Word)
สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) 2563 (PDF)
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทวิชาชีพ
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทวิชาการ
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทปฏิบัติการ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 6) ของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ของข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การซักซ้อม_เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา (เพิ่มเติม)
การซักซ้อม_การขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การซักซ้อม_การตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 กรกฎาคม (รัชกาลที่ 10)
การซักซ้อม_การลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระหว่างลาฯ
การซักซ้อม_การขออนุมัติเข้าร่วมดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
การซักซ้อม_การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
การซักซ้อม_การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การซักซ้อม_การขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การซักซ้อม_การบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การซักซ้อม_การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
แบบคำขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับเงิน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
แบบคำขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ (ไฟล์Word)
แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ (ไฟล์Word)
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ (ไฟล์Word)
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (ไฟล์Word)
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
แบบหนังสือขอลาออก และหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบท
แบบฟอร์มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
แบบขอลาออกจากพนักงานราชการ
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) / (สปส.1-03/1)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs