Untitled Document
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์Word)
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 6) ของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ของข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การซักซ้อม_เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา (เพิ่มเติม)
การซักซ้อม_การขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การซักซ้อม_การตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 กรกฎาคม (รัชกาลที่ 10)
การซักซ้อม_การลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระหว่างลาฯ
การซักซ้อม_การขออนุมัติเข้าร่วมดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
การซักซ้อม_การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
การซักซ้อม_การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การซักซ้อม_การขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การซักซ้อม_การบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การซักซ้อม_การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
แบบคำขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับเงิน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
แบบคำขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ (ไฟล์Word)
แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ (ไฟล์Word)
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ (ไฟล์Word)
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (ไฟล์Word)
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
สัญญาจ้างทำงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญาจ้างทำงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน) สายสนับสนุน / สายวิชาการ (ผู้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
สัญญาจ้างทำงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน) สายวิชาการ
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
แบบหนังสือขอลาออก และหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบท
แบบฟอร์มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
แบบขอลาออกจากพนักงานราชการ
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) / (สปส.1-03/1)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs