Untitled Document
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ (ไฟล์Word)
แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ (ไฟล์Word)
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ (ไฟล์Word)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์Word)
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์Word)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ไฟล์word)
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (ไฟล์Word)
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
แบบคำขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
สัญญาจ้างทำงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญาจ้างทำงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน) สายสนับสนุน / สายวิชาการ (ผู้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
สัญญาจ้างทำงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน) สายวิชาการ
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
แบบหนังสือขอลาออก และหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก/การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับเงิน (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบท
แบบฟอร์มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
แบบขอลาออกจากพนักงานราชการ
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) / (สปส.1-03/1)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 6) ของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ม เรื่อง คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ของข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs