Untitled Document
 

 

icon.gifลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่
     เกี่ยวข้อง
icon.gifจัดเก็บ-แยก หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียนต่าง ๆ 
icon.gifจัดทำสำเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ 
icon.gifลงทะเบียนและตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอด
     จนบันทึก เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจและสั่งการ
icon.gifออกเลขที่หนังสือราชการของงานกองบริหารงานบุคคล
icon.gifรับทราบคำวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการตามคำสั่ง
icon.gifจัดทำสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน
icon.gifควบคุมการใช้โทรศัพท์ของงานกองบริหารงานบุคคล
icon.gifดำเนินการด้านงานพิมพ์ต่าง ๆ 
icon.gifปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย


icon.gif การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงาน การดำเนินการสรรหา
icon.gif การทำคำสั่งจ้างเป็นพนักงาน
icon.gif การบันทึกข้อมูลอัตราตำแหน่งพนักงาน
icon.gif ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
icon.gif การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและพนักงาน
icon.gif การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงาน
icon.gif การตัดโอนอัตราข้าราชการและพนักงาน
icon.gif การย้ายข้าราชการและพนักงาน
icon.gif การศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลอัตรา
      กำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลที่หน่วยงานต้องการ
icon.gif คำนวณความขาดแคลนประกอบการพิจารณา กำหนดกรอบอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์ที่
      มหาวิทยาลัยกำหนด
icon.gif จัดตั้งยุบเลิกหน่วยงาน (กอง คณะ สถาบัน สำนัก)
icon.gif จัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานภายใน (กอง คณะ สถาบัน สำนัก)
icon.gif จัดตั้งยุบเลิก เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
icon.gif ปรับปรุงการบริหารงานภายในคณะ
icon.gif ปรับปรุงการบริหารงานภายในวิทยาเขต
icon.gif ปรับปรุงภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
icon.gif พัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ
icon.gif จัดทำข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
icon.gif ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย


icon.gif การจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและการจัดทำบัตรลูกจ้างประจำ
icon.gif การเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ
icon.gif การขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในทะเบียนประวัติ
icon.gif การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
icon.gif การเพิ่มวุฒิของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
icon.gif การเพิ่มวุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาต่างประเทศ
icon.gif ทำคำสั่งลาออกราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
icon.gif การลา
icon.gif การสำรวจเกษียณอายุในปีงบประมาณ
icon.gif การสำรวจเกษียณอายุล่วงหน้า
icon.gif การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
icon.gif การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ผู้รับบำเหน็จบำนาญ
icon.gif การจัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
icon.gif จัดทำข้อมูลสถิติบุคลากร ควบคุมและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่
      มีการเปลี่ยนแปลง ในสมุดทะเบียนประวัติและลงในคอมพิวเตอร์
icon.gif การทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และคำสั่งปรับค่าจ้างของ
      พนักงาน
icon.gif การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการ
icon.gif วิเคราะห์และติดตามดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและประเมินผลการปฏิบัติ
      งาน ของพนักงาน มหาวิทยาลัย นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เลื่อน    
      ตำแหน่ง ปรับค่าจ้าง ส่งไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
icon.gif การควบคุมและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงาน ประจำปีงบ
      ประมาณ
icon.gif การทำบัญชีถือจ่าย เงินเดือนข้าราชการเพิ่มเติม กรณีได้รับการปรับวุฒิ เลื่อนระดับเงินเดือน ปรับ
      เงินเดือน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
icon.gif การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทาง
      วิชาการเพิ่มขึ้น
icon.gif การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
icon.gif ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานของรัฐ
icon.gif ภาระงานอื่น ๆ เช่น เข้าร่วมประชุมกับ สกอ., สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง
icon.gif ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย


icon.gif การศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือรูป
       แบบวิธีการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม กับสภาพการปฏิบัติงานและ
       สภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
icon.gif สำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
icon.gif จัดทำแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนาประจำปี
icon.gif จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี
icon.gif การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงาน
icon.gif การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
icon.gif จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าราชการและพนักงาน
icon.gif ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรมในประเทศ และสรรหาผู้รับทุน คุณสมบัติ
      ของผู้สมัครขอรับทุน การทำสัญญารับทุน การชดใช้ทุน ประสานงานกับแหล่งทุน จากภายนอก
      มหาวิทยาลัย แสวงหาแหล่งทุนและเผยแพร่แหล่งทุน
icon.gif ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ พนักงาน ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ไป
      ประชุม สัมมนา ลาไปราชการต่างประเทศ ลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ลาไปเพิ่มพูน ความรู้ทาง
      วิชาการ ลาติดตามคู่สมรส การทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม
icon.gif ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย


icon.gif การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ
icon.gif การเลื่อนตำแหน่งและระดับสูงขึ้นของข้าราชการ 
icon.gif ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เลขานุการคณะ / สถาบัน/ สำนัก   
      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้างาน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
icon.gif ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 


icon.gif การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงาน
icon.gif การดำเนินการจัดสวัสดิการบุคลากร
icon.gif เสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบ ในการจัดสวัสดิการที่ทางราชการกำหนดไว้ให้
icon.gif จัดระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการ
icon.gif จัดทำโครงการเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
       ลูกจ้างประจำ
icon.gif จัดสวัสดิการเงินกู้ การหารายได้เพิ่มแก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อเป็นสวัสดิการเสริม
icon.gif ดำเนินการจัดสวัสดิการอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย
icon.gif ดำเนินการบริหารโครงการตามที่ได้อนุมัติ

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs