รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2560

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

หรือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

- คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ หรือ งานค้นคว้าอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 

สัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน ชั้น 5

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 25 กันยายน 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs