รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
06 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการตลาด หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Offices ได้ดี

- มีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ

- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs