รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


งานบริหารงานทั่วไป

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการตลาด หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Offices ได้ดี
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ

 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Offices ได้ดี
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ

 

โรงพยาบาลสัตว์

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีใจรักงานด้านบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs