ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (1 ตุลาคม 2560)


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (1 ตุลาคม 2560)
22 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs