แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ


แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
17 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ อีเมล:Oraphan-hr@hotmail.com ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560


แบบฟอร์มบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs