ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559


ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สรุป

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs