การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล


การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
แนวปฏิบัติการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเข้าร่วมดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระหว่างลาฯ
แนวปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 กรกฎาคม (รัชกาลที่ 10)
แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs