การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556


การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล1.หนังสือการเขียนคู่มือ
2.ตัวอย่างสารบัญคู่มือ
3.หนังสือการทำงานวิเคราะห์
5.ตัวอย่างวิเคราะห์ Pure Analysis
6.ตัวอย่างวิเคราะห์ Delphi
7.ตัวอย่างวิเคราะห์ผังก้างปลาและ PDCA
8.หนังสืองานเชิงสังเคราะห์59
4.ตัวอย่างวิเคราะห์ Pure Analysis
9.หนังสือตัวชี้วัด
10.ตัวอย่างบันทึก3
11.ตัวอย่างวิเคราะห์2

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs