แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
19 พฤษภาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs