แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562)


แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
07 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs