แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563)


แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563)
07 เมษายน 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs