Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

ทบทวนการสำรวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
16 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ทบทวนการวิเคราะห์ภาระงาน
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
17 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ งานกิจการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs