Site icon กองบริหารงานบุคคล

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

Exit mobile version