Untitled Document
      แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
      แบบฟอร์มรายงานความดีความชอบ
      แบบฟอร์มเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)ข้าราชการ
      แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ
      แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชฯข้าราชการ(ชั้นสายสะพาย)
      แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ(ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)
      แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานราชการ
      แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
      แบบฟอร์มขอเครื่องราชพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
      บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานราชการ
      บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
      ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย
      บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ
      บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs