ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมาย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น

บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นข้าราชการ

แบบคำขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์ม หลักฐานการส่งคืน/ชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานดิเรกคุณาภรณ์

แบบฟอร์มขอเครื่องราชพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)

แบบฟอร์มขอเครื่องราชพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ชั้นสายสะพาย)

แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแบบฟอร์มหลักฐานการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์มรายงานความดีความชอบ

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ(ชั้นต่ำกว่าสะพาย)

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ(ชั้นต่ำกว่าสะพาย)

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ(ชั้นสายสะพาย)

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ทรง (สายสะพาย)

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ(ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)

แบบฟอร์มเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)ข้าราชการ

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และเครื่องราชฯ มงกุฎไทย พ.ศ. 2564