คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 2848/2566 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณีอธิการบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 1785/2567 เรื่อง มอบหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี กำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 1791/2567 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน (อาจารย์)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 2058/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆณการ ภัณณิพงส์)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ คำสั่ง 2963/2566 เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหาร กำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 120/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 3452/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี