ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษาและการขอปรับวุฒิการศึกษา หรือเพิ่มวุฒิ

ศธ 0580.104(3)/1969 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษาได้รับเงินเดือน และ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ)

ศธ 0580.104(3)/1970 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

แบบคําขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

แบบคำขอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

แบบคําขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

แบบคำขอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น