บันทึกขอปรับวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

บันทึกขอปรับวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

บันทึกขอปรับวุฒิพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

บันทึกขอปรับวุฒิพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

แบบคําขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอตราเง ั ินเดือนตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

แบบคำขอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น