1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (23 กรกฎาคม 2553)

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2547)

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (28 กุมภาพันธ์ 2554)

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (28 กุมภาพันธ์ 2554)

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (28 กุมภาพันธ์ 2554)

6. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (14 กันยายน 2554)

7. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) 2558 ปรับค่าครองชีพ 1 ตุลาคม 2557 (26 มกราคม 2558)

8. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 (24 มีนาคม พ.ศ. 2558)

9. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) 2561 ปรับค่าตอบแทนเริ่มจ้าง (15 พฤษภาคม 2561)