พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2537

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว101 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0411.7/ว.14 ลงวันที่ 28 มค.65 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบำนาญฯ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)