การขอหนังสือรับรองบุคลากร เงินเดือน

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาไทย

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ

726 ซักซ้อมความเข้าใจในการขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาไทยหรือ ฉบับภาษาอังกฤษ

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ

แนวปฏิบัติ ในการขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือน ฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526