นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งบุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 02-69223604

นางสาวพิมพ์ขวัญ พันธ์น้อย

ตำแหน่งบุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 02-69223604

นางอัญชลี แจ้งกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เบอร์โทร 02-69223604