ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด

แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

หนังสือแสดงเจตนาระบตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (แบบ1)

หนังสือแสดงเจตนาระบตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (แบบ 2)

ใบมอบฉันฑะ

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบฟอร์ม 7127)

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงิน

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ1)

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(เปลี่ยนแปลง)(แบบ2)

แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ(ข้าราชการ)

แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ(ลูกจ้างประจำ)

แสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ(แบบ1)บำเหน็จรายเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง สิทธิการลาของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2)