1แบบที่1-อธิการบดี

2.แบบที่2-อธิการบดี

3.แบบที่3-อธิการบดี

4.แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

1 คำแนะนำการเลื่อนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 เมษายน 2566

2 แบบสรุปข้อมูลการลาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 บัญชี…แบบหมายเลข1-2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 ประกาศ ก.พ.อ.การประเมิน53

5 หนังสือ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

8 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

10 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558

12 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563

13 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 0.05 พ.ศ. 2561

14 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูง บัญชีค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินค่าตอบแทนสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนฯ 27พย.63

15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

17 (คำอธิบาย)แบบประเมินพนักงานในสถาบัน

17.1.1แบบที่1-รองอธิการ,ผช.อธิการ

17.1.2แบบที่2-รองอธิการ,ผช.อธิการ

17.1.3แบบที่3-รองอธิการ,ผช.อธิการ

17.1.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี

17.2.2แบบที่2-คณบดี,รองคณบดี

17.2.3แบบที่3-คณบดี,รองคณบดี

17.2.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.3.1แบบที่1-ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

17.3.2แบบที่2–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

17.3.3แบบที่3–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

17.3.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.4.1แบบที่1-รอง ผอ.

17.4.2แบบที่2-รอง ผอ.

17.4.3แบบที่3-รอง ผอ.

17.4.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

17.5.1แบบที่1-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

17.5.2แบบที่2-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

17.5.3แบบที่3-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

17.5.4แบบเก็บข้อมูลKPI

17.6.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

17.6.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

17.6.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

17.7.1แบบที่1สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.7.2แบบที่2สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.7.3แบบที่3สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.7.4portfolioสนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

17.8.1แบบที่1สนับสนุน(ทดลองงาน)

17.8.2แบบที่2สนับสนุน(ทดลองงาน)

17.8.3แบบที่3สนับสนุน(ทดลองงาน)

17.8.4portfolioสนับสนุน(ทดลองงาน)

17.9.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)

17.9.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)

17.9.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)