ด้านการเรียนการสอน

การจัดทำวีดีโอสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม CapCut (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การเทียบโอนผลการเรียนตามสมรรถนะของผู้เรียน (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรภาคนอกเวลา (สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

การออกแบบการสอนสำหรับการศึกษาบนฐานสมรรถนะ (คณะเทคโนโลยีสังคม)

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นเป็นผู้ประกอบการ (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เทคนิคในการทำโปรเจคสหกิจศึกษาให้ประสบความสำเร็จ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)

ระบบการจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะเพื่อมาตรฐานการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (คณะศิลปศาสตร์)

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)

คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ Google Classroom (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี)

ด้านการวิจัย

กระบวนการที่ใช้ในการยื่นขอความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การเขียนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ (คณะเทคโนโลยีสังคม)

การเชื่อมโยงผลงานวิจัยลงในหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)

การนำเสนอผลงานตีพิมพ์อย่างสร้างสรรค์ (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

การบริหารจัดการด้านการวิจัยหลักสูตรภาคนอกเวลา (สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

การพัฒนางานวิจัยอย่างไรให้หน่วยงานภายนอกอยากร่วมทุนด้วย (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการของชุมชน (คณะศิลปศาสตร์)

การสร้าง Google scholar Citation Profile (คณะบริหารธุรกิจและเทคโยโลยีสารสนเทศ)

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการเสนอขอตำแหน่งฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ด้านการบริหารจัดการ

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานอธิการบดี)

การจัดการงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก)

การพิมพ์หนังสือราชการหนังสือภายใน(เสนอเต็มรูปแบบ)ต่อผู้บริหารฯ (สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)

เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานประกันคุณภาพ)

เทคนิคการใช้ google drive (สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ)

ศิลปะการวางตนและการพัฒนาบุคลิกภาพ (สำนักงานเขพื้นที่อุเทนถวาย)

การใช้ถ้อยคำสำนวนในการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน)

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อเผยแพร่การให้บริการด้วยแอพพลิเคชั่น Canva (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

การทำบรรณานุกรมง่ายๆด้วย ZOTERO (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การเขียนหนังสือราชการภายใน (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี)