คู่มือเจ้าหน้าที่งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน

คู่มือกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

คู่มือการเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรมงบประมาณ

คู่มือการรับเงินนักศึกษา

คู่มือการเรียกรายงานจากเครื่องเทอร์มินอ

แนวปฏิบัติ เรื่อง การปรับปรุงและการใช้แบบฟอร์มทางการเงิน

แนวปฏิบัติ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แนวปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติ เรื่อง การเบิกจ่ายตามประกาศฯมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ กรณีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอของบประมาณรายจ่ายในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติ เรื่อง วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสารบรรณ

แนวปฏิบัติของหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก