• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (ดำเนินกิจกรรมในเดือน ธันวาคม 2566)

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในองค์กร (ดำเนินกิจกรรมใน เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

  • กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ดำเนินกิจกรรมใน เดือนเมษายน 2567)

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน (ดำเนินกิจกรรมใน เดือนมิถุนายน 2567)

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการ (ดำเนินกิจกรรมใน เดือนกรกฎาคม 2567)

  • กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ดำเนินกิจกรรมใน เดือนสิงหาคม 2567)