การขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาไทย

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (PDF)

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคาราคารสงเคราะห์ (Word)

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หนังสือ ที่ สช. 17/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564”

หนังสือ ที่ สช. 009/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 เรื่อง ขอจัดส่งข้อตกลง