แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)

แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษาต่อ)

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ

แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล