1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย

2. ประกาศ การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย (กองทุนเพื่อบุคลากร)

3. ประกาศ จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัย (กองทุนเพื่อบุคลากร)

4. ระดับผลการปประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

5. ประกาศม.ขั้นต่ำขั้นสูงฐานคำนวณพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสายสนับสนุน

7. รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

8. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อบุคลากร (1/2566 วันที่ 27 มกราคม 2566)

9. ดำเนินกิจกรรมอบรมสายวิชาการ

10. คำแนะนำการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 1 เมษายน 2566

11. คำแนะนำการเลื่อนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 เมษายน 2566

12. คำแนะนำการเลื่อนลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2566

13. คำแนะนำ 1 ตุลาคม 2565 พนักงานราชการ

14. ประกาศฯ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดีเด่น

15. ประกาศฯ ผลการคัดเลือกฯ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

16. รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

17.  การเปิดรับสมัครบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชื่อนี้ link ไปที่  ข่าวรับสมัครงาน – กองบริหารงานบุคคล (rmutto.ac.th)

18. ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

ชื่อนี้ link ไปที่  PMSHR (rmutto.ac.th)