นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นายเกษมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล วิทยาเขตจันทบุรี
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 038 – 0569370

นางปราณีต สมพล

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 038 – 0569370

นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ

ตำแหน่งบุคลากร
คุณวุฒิปริญญาตรี
เบอร์โทร 038 – 0569370