บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศพนักงานราชการ (Word)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศพนักงานราชการ (PDF)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศลูกจ้างประจำ (Word)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศลูกจ้างประจำ (PDF)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศลูกจ้างชั่วคราว (Word)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศลูกจ้างชั่วคราว (PDF)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศพนักงานตามภารกิจ (Word)

บันทึกข้อความแบบร่างขอลาไปต่างประเทศพนักงานตามภารกิจ (PDF)

แบบการลาไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มการลาพักผ่อน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

orologi replica
omega replica
Réplicas de relojes