1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 (ยกเลิก)

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2556

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2552

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ พ.ศ.2558

12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557

13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2565

14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563

15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566