บันทึกข้อความขออนุญาตลาอุปสมบทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

บันทึกข้อความขออนุญาตลาอุปสมบทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

บันทึกข้อความขออนุญาตลาอุปสมบทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

บันทึกข้อความขออนุญาตลาอุปสมบทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

บันทึกข้อความขออนุญาตลาอุปสมบทพนักงานราชการ (Word)

บันทึกข้อความขออนุญาตลาอุปสมบทพนักงานราชการ (PDF)

คู่มือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำ กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง

เอกสารแนบ12บันทึกข้อความกลับจากลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารแนบ12บันทึกข้อความกลับจากลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารแนบ13บันทึกข้อความกลับจากลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติราชการ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารแนบ13บันทึกข้อความกลับจากลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติราชการ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารแนบ14บันทึกข้อความกลับจากลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติราชการ (พนักงานราชการ)

เอกสารแนบ14บันทึกข้อความกลับจากลาสิกขาบทกลับเข้าปฏิบัติราชการ (พนักงานราชการ)

แบบใบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ(หลังจากลาสิกขา)

แบบฟอร์มการลาอุปสมบท

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท

หนังสือรับรองการอุปสมบท