ส่วนกลาง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

สำนักงานอธิการบดี

     – สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

     – สำนักงานตรวจสอบภายใน

     – สำนักงานประกันคุณภาพ

     – สำนักงานยุทธศาสตร์

     – สำนักงานกฎหมาย

     – ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

     –  กองกลาง

     –  กองคลัง

     –  กองนโยบายและแผน

     –  กองบริหารงานบุคคล

     –  กองพัฒนานักศึกษา

     – ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตพื้นที่กรุงเทพ

     – ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีสังคม

• คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์