ok
S__43253805
A2
4820newspic
12
pic_header
previous arrow
next arrow

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ 033136099 ต่อ 1126

เอกสารที่เกี่ยวข้องในกองบริหารงานบุคคล


งานบริหารงานทั่วไป


งานบริหารงานบุคคล

 

งานพัฒนาบุคลากร

งานทะเบียนและประวัติ

งานสวัสดิการบุคลากร

ITA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566)

สำนักวิชาวิศวกร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566)

สำนักวิชาวิศวกร…

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองคลัง

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์

รายละเอียดเพิ่ม…
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2566
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566