1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้างสำหรับการจ้างสำหรับผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ พ.ศ. 2558

3.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์

4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการ และเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สิทธิการลาของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง

6. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ในปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง

7. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สิทธิการลาของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2)

8. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามภารกิจ