งานบริหารงานทั่วไป

1. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บ-แยก หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียนต่าง ๆ
3. จัดทำสำเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
4. ลงทะเบียนและตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบันทึก เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจและสั่งการ
5. ออกเลขที่หนังสือราชการของงานกองบริหารงานบุคคล
6. รับทราบคำวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการตามคำสั่ง
7. จัดทำสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน
8. ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของงานกองบริหารงานบุคคล
9. ดำเนินการด้านงานพิมพ์ต่าง ๆ
10. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริหารงานบุคคล

1. การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงาน การดำเนินการสรรหา
2. การทำคำสั่งจ้างเป็นพนักงาน
3. การบันทึกข้อมูลอัตราตำแหน่งพนักงาน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
5. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและพนักงาน
6. การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงาน
7. การตัดโอนอัตราข้าราชการและพนักงาน
8. การย้ายข้าราชการและพนักงาน
9. การศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลที่หน่วยงานต้องการ
10. คำนวณความขาดแคลนประกอบการพิจารณา กำหนดกรอบอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11. จัดตั้งยุบเลิกหน่วยงาน (กอง คณะ สถาบัน สำนัก)
12. จัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานภายใน (กอง คณะ สถาบัน สำนัก)
13. จัดตั้งยุบเลิก เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
14. ปรับปรุงการบริหารงานภายในคณะ
15. ปรับปรุงการบริหารงานภายในวิทยาเขต
16. ปรับปรุงภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
17. พัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ
18. จัดทำข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
19. การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ
20. การเลื่อนตำแหน่งและระดับสูงขึ้นของข้าราชการ
21. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เลขานุการคณะ / สถาบัน/ สำนัก หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้างาน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
22. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 

งานทะเบียนประวัติ

1.  การจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและการจัดทำบัตรลูกจ้างประจำ
2. การเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ
3. การขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในทะเบียนประวัติ
4. การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5. การเพิ่มวุฒิของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
6. การเพิ่มวุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาต่างประเทศ
7. ทำคำสั่งลาออกราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. การลา
9. การสำรวจเกษียณอายุในปีงบประมาณ
10. การสำรวจเกษียณอายุล่วงหน้า
11. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
12. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ผู้รับบำเหน็จบำนาญ
13. การจัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
14. จัดทำข้อมูลสถิติบุคลากร ควบคุมและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ในสมุดทะเบียนประวัติและลงในคอมพิวเตอร์
15. การทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และคำสั่งปรับค่าจ้างของพนักงาน
16. การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการ
17. วิเคราะห์และติดตามดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เลื่อนตำแหน่ง ปรับค่าจ้าง ส่งไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
18. การควบคุมและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงาน ประจำปีงบประมาณ
19. การทำบัญชีถือจ่าย เงินเดือนข้าราชการเพิ่มเติม กรณีได้รับการปรับวุฒิ เลื่อนระดับเงินเดือน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
20. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
21. ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานของรัฐ
22. ภาระงานอื่น ๆ เช่น เข้าร่วมประชุมกับ อว., สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง
23. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัฒนาบุคลากร

1. การศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือรูปแบบวิธีการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม กับสภาพการปฏิบัติงานและสภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนาประจำปี
4. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี
5. การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงาน
6. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
7. จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าราชการและพนักงาน
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรมในประเทศ และสรรหาผู้รับทุน คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน การทำสัญญารับทุน การชดใช้ทุน ประสานงานกับแหล่งทุน จากภายนอกมหาวิทยาลัย แสวงหาแหล่งทุนและเผยแพร่แหล่งทุน
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ พนักงาน ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ไปประชุมสัมมนา ลาไปราชการต่างประเทศ ลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ลาไปเพิ่มพูน ความรู้ทางวิชาการ ลาติดตามคู่สมรส การทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม
10. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 

งานสวัสดิการบุคลากร

1. การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงาน
2. การดำเนินการจัดสวัสดิการบุคลากร
3. เสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบ ในการจัดสวัสดิการที่ทางราชการกำหนดไว้ให้
4. จัดระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการ
5. จัดทำโครงการเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
6. จัดสวัสดิการเงินกู้ การหารายได้เพิ่มแก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อเป็นสวัสดิการเสริม
7. ดำเนินการจัดสวัสดิการอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย
8. ดำเนินการบริหารโครงการตามที่ได้อนุมัติ