นางสาวสมัญญา   พิมพาลัย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ 033136099 ต่อ 1128

Learn More
งานบริหารงานทั่วไป
033136099 ต่อ 1121
งานบริหารงานบุคคล – แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
033136099 ต่อ 1125
งานบริหารงานบุคคล – แผนกอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
033136099 ต่อ 1128
งานบริหารงานบุคคล – แผนกปรับปรุงตำแหน่ง

033136099 ต่อ 1123

งานทะเบียนและประวัติ – แผนกทะเบียนและประวัติ
033136099 ต่อ 1127
งานทะเบียนและประวัติ – แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย
033136099 ต่อ 1127,1124
งานพัฒนาบุคลากร – แผนกศึกษาต่อ
033136099 ต่อ 1125
งานพัฒนาบุคลากร – แผนกฝึกอบรม
033136099 ต่อ 1121
งานสวัสดิการ
033136099 ต่อ 1121

ที่อยู่ :  กองบริหารงานบุคคล: สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0-3835-8145
โทรสาร : (66) 3835-8145

CONTACT : Devision of Personnel Management : Office of the President
Rajamangala University of Technology Tawan -Ok
43 Moo 6 Bangpha, Sriracha Chonburi 20110
Telphone : (66) 3835-8145, (66) 3835-8137