นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1126

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว

งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1121

นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม

งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1121

นางสาวชนิกานต์ คลังโภคา

งานบุคลากร
แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125

นางสาวจุฑาทิพย์ กิจแก้ว

งานบุคลากร
แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1124

นางสาวฐิติมา ขันเดช

งานบุคลากร
แผนกอัตรากำลัง

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นางสาวสิริพิธยา พร้อมเพรียง

งานบุคลากร
แผนกอัตรากำลัง

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง

งานบุคลากร
แผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1123

นางสาวณัฐรดา นันผาย

งานบุคลากร
แผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1123

นางสาวแสงจันทร์ เทียบทิมพ์

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1127

นางสาวนารี ติดใจดี

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1127

นางชิตขวัญ บำรุงวงศ์

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1124

นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกทะเบียนและประวัติ

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1127

นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี

งานพัฒนาบุคลากร
แผนกศึกษาต่อ
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125

นางสาวศิวัชญา พระเดโช

งานพัฒนาบุคลากร
แผนกฝึกอบรม
ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว

งานสวัสดิการบุคลากร
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125