นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

งานบริหารงานทั่วไป

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว

หัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1121

นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม

งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1121

งานบริหารงานบุคคล

นางสาวชนิกานต์ คลังโภคา

หัวหน้า งานบริหารงานบุคคล
แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125

นางสาวณัฐรดา นันผาย

งานบริหารงานบุคคล
แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1123

นางสาวจิราภรณ์ เมฆศรี

งานบริหารงานบุคคล
แผนกสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1123

นางสาวฐิติมา ขันเดช

งานบริหารงานบุคคล
แผนกอัตรากำลัง

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นางสาวสิริพิธยา พร้อมเพรียง

งานบริหารงานบุคคล
แผนกอัตรากำลัง

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาโท
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง

งานบริหารงานบุคคล
แผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1123

นางสาวศตวรันพร กิจแก้ว

 งานบริหารงานบุคคล
แผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1124

(ว่าง)

งานบริหารงานบุคคล
แผนกปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิ :
เบอร์โทร :

งานทะเบียนประวัติ

นางสาวแสงจันทร์ เทียบทิมพ์

หัวหน้า งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1127

นางชิตขวัญ บำรุงวงศ์

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1124

นางสาวนารี ติดใจดี

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1127

นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกทะเบียนและประวัติ

ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1127

นางสาวน้ำฝน ตรีภัทร์

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

นายณัฐภัค อิ่มเอิบ

งานทะเบียนและประวัติ
แผนกบำเหน็จความชอบและบัญถือจ่าย
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาโท

งานพัฒนาบุคลากร

นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี

หัวหน้า งานพัฒนาบุคลากร
แผนกศึกษาต่อ
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125

นางสาวสกาวเดือน แสงงาม

งานพัฒนาบุคลากร
แผนกฝึกอบรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1128

งานสวัสดิการ

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว

งานสวัสดิการบุคลากร
ตำแหน่ง บุคลากร
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
เบอร์โทร 033136099 ต่อ 1125