ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประกาศนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น

          ตามข้อ ๗ ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กำหนดไว้ในข้อ ๗.๒ การปรับระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

          ๑. การเพิ่มประเภทบุคลากรใหม่ที่รองรับภารกิจที่มีลักษณะไม่ถาวร

               มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

               (รายละเอียดของข้อบังคับฯ และประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ)

          ๒. มหาวิทยาลัยฯ ต้องจัดสวสัดิการตามที่เหมาะสม

                มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) วัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้ (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากรนอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยซึ่งจัดให้แก่บุคลากรบางประเภท  (๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรและเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และ (๓) เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

          การดำเนินการทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี ด้วย

1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร)

3. ประกาศ การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) พ.ศ. 2564

4. ประกาศ จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร)

5. ระดับผลการปประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูง บัญชีค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ฐานคำนวณและช่วงเงินค่าตอบแทนสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

8. มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พิจารณาอัตราค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานตามภารกิจ เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564