ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

สำนักวิชาวิศวกร…
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

คณะเกษตรศาสตร์แ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565

เล่มคู่มือ sop …
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

สำนักวิชาวิศวกร…
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เพิ่มเติม) ณ 1 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 9 เดือน) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 9 เดือน) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 12 เดือน) ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565