ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

1. สำนักวิชาวิศ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564

HR104-01-01 การ…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาล…
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565)

คณะเกษตรศาสตร์แ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เพิ่มเติม) ณ 1 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566)