ส่วนกลาง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

สำนักงานอธิการบดี

– สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  – สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  – สำนักงานบัณฑิตศึกษา

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

– สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

– สำนักงานตรวจสอบภายใน

  – สำนักงานยุทธศาสตร์

  – สถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนายั่งยืน

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

  – สำนักงานกฎหมาย

  – ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

– ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก

–  กองกลาง

   –  กองคลัง

     –  กองนโยบายและแผน

–  กองบริหารงานบุคคล

  –  กองพัฒนานักศึกษา

– ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตพื้นที่กรุงเทพ

   – ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

วิทยาเขตจันทบุรี

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

• คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

• คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

– งานฟาร์ม

คณะเทคโนโลยีสังคม

• คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

คณะศิลปศาสตร์

· คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์