ประเมินผลงานวิชาการ ผศ. รศ. และ ประเมินการสอนล่วงหน้า ผศ. รศ

ตัวอย่างกรณี ประเมินผลงานฯ+ประเมินการสอนฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ

ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน

แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

ประกาศ ก.พ.อ. 2564เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ

ฟอร์ม_ก.พ.อ. 03( เกณฑ์ 2564)

ฟอร์ม_แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

ฟอร์มฯ_แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เอกสารตรวจเช็คนำส่งผลงานทางวิชาการ-2565

เอกสารตรวจเช็คนำส่งผลงานทางวิชาการ2565