290 แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวทางการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภายนอกเวลาราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกภายในประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

พระราชกฤษฏีกา การจ่ายเงืนเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การให้ข้าราชไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การให้ทุนเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2551

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ