1 คำแนะนำ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2 แบบสรุปข้อมูลการลาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

3 แบบหมายเลข1-2 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

5 ศธ 0509(2)/ ว1 สกอ. 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

8 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

10 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

13 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

14 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

15 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

16 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

17 หนังสือ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

18 หนังสือ ศธ 0509(5)/ว 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

19 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

20 กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

21 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554

22 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

23 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

24 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

26 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

27 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2563

28 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 0.1 สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

29 (คำอธิบาย)แบบประเมินพนักงานในสถาบัน

29.1.1แบบที่1-รองอธิการ,ผช.อธิการ

29.1.2แบบที่2-รองอธิการ,ผช.อธิการ

29.1.3แบบที่3-รองอธิการ,ผช.อธิการ

29.1.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี

29.2.2แบบที่2-คณบดี,รองคณบดี

29.2.3แบบที่3-คณบดี,รองคณบดี

29.2.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.3.1แบบที่1-ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

29.3.2แบบที่2–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

29.3.3แบบที่3–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

29.3.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.4.1แบบที่1-รอง ผอ.

29.4.2แบบที่2-รอง ผอ.

29.4.3แบบที่3-รอง ผอ.

29.4.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.5.1แบบที่1-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

29.5.2แบบที่2-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

29.5.3แบบที่3-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

29.5.4แบบเก็บข้อมูลKPI

29.6.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

29.6.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

29.6.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

29.7.1แบบที่1สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.7.2แบบที่2สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.7.3แบบที่3สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.7.4portfolioสนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.8.1แบบที่1สนับสนุน(ทดลองงาน)

29.8.2แบบที่2สนับสนุน(ทดลองงาน)

29.8.3แบบที่3สนับสนุน(ทดลองงาน)

29.8.4portfolioสนับสนุน(ทดลองงาน)

29.9.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)

29.9.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)

29.9.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)