1 คำแนะนำ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2 แบบสรุปข้อมูลการลาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

3 แบบหมายเลข1-2 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

4 ประกาศ ก.พ.อ.การประเมิน พ.ศ. 2553

5 ว1สกอ.54การประเมินและเลื่อนเงินเดือนฯ

6 ข้อบังคับ ม.ประเมิน 54

7 ข้อบังคับ ม.ประเมิน ฉ.2 57

8 ประกาศม.สมรรถนะ54

9 ประกาศ ม.แบบประเมิน54

10 ประกาศม. ระดับประเมิน54

11 ข้อบังคับฯการประเมินเลื่อนฉ.3-2560

12 ข้อบังคับฯการประเมินเลื่อนฉ.4-2562

13 ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน 53

14 ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน 54

15 ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน ฉ.2 56

16 ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน ฉ.3 57

17 ว1สกอ.54การประเมินและเลื่อนเงินเดือนฯ

18 ว2สกอ.60ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง

19 กฎ ก.พ.อ. เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการ 58

20 กฎ ก.พ.อ. เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการ ฉ.260

21 กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน 54

22 กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน ฉ.2 58

23 กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน ฉ.3 58

24 กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน ฉ.4 60

25 ข้อบังคับ ม.การเลื่อน 54

26 ข้อบังคับ ม.การเลื่อนข้าราชการ ฉ.2 58

27 ประกาศการแบ่งกลุ่มวงเงินฯ 63

28 หลักเกณฑ์บริหารวงเงิน0.1ข้าราชการ

29 (คำอธิบาย)แบบประเมินพนักงานในสถาบัน

29.1.1แบบที่1-รองอธิการ,ผช.อธิการ

29.1.2แบบที่2-รองอธิการ,ผช.อธิการ

29.1.3แบบที่3-รองอธิการ,ผช.อธิการ

29.1.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.2.1แบบที่1-คณบดี,รองคณบดี

29.2.2แบบที่2-คณบดี,รองคณบดี

29.2.3แบบที่3-คณบดี,รองคณบดี

29.2.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.3.1แบบที่1-ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

29.3.2แบบที่2–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

29.3.3แบบที่3–ผอ.,หน.สนง.(ครองวิชาการ)

29.3.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.4.1แบบที่1-รอง ผอ.

29.4.2แบบที่2-รอง ผอ.

29.4.3แบบที่3-รอง ผอ.

29.4.4แบบเก็บข้อมูล(KPIs Template)

29.5.1แบบที่1-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

29.5.2แบบที่2-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

29.5.3แบบที่3-บริหาร(ไม่ครองวิชาการ)

29.5.4แบบเก็บข้อมูลKPI

29.6.1แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

29.6.2แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

29.6.3แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)

29.7.1แบบที่1สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.7.2แบบที่2สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.7.3แบบที่3สนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.7.4portfolioสนับสนุน(ผ่านทดลองงาน)

29.8.1แบบที่1สนับสนุน(ทดลองงาน)

29.8.2แบบที่2สนับสนุน(ทดลองงาน)

29.8.3แบบที่3สนับสนุน(ทดลองงาน)

29.8.4portfolioสนับสนุน(ทดลองงาน)

29.9.1แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน)

29.9.2แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน)

29.9.3แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)