ด้านการเรียนการสอน

เทคนิคการสอนออนไลน์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)

การเรียนรู้ผ่านชั้นเรียนออนไลน์ Online Classroom (คณะศิลปศาสตร์)

เทคนิคพิชิตการสอนออนไลน์ (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

สอนออนไลน์อย่างไรให้ผู้เรียนได้รู้ (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on, Heart on (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม)

แนวทางการสอนออนไลน์ให้เวิร์ค (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)

เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่ฯ (สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

คู่มือการจัดการสอนออนไลน์ (คณะเทคโนโลยีสังคม)

ด้านการวิจัย

การเขียน manuscript ที่วารสารต้องกวักมือเรียกหา (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เทคนิคการเตรียมบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)

เทคนิคการทำวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)

การบูรณาการการเรียนการสอนกับประเด็นวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

แนวทางการหาแหล่งทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (คณะเทคโนโลยีสังคม)

พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมฯ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม)

แนวทางการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)

เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่ฯ (สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

การส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักวิจัย (ศิลปศาสตร์)

ด้านการบริหารจัดการ

การจัดการงานสหกิจศึกษา (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรับส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำนักงานเขตพื้นที่จักพงษภูวนารถ)

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (สำนักงานประกันคุณภาพ)

ขั้นตอนการเสนอคำของบประมาณและการขอใช้เงินกองทุน (สำนักงานอธิการบดี)

เทคนิคการ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี)

บัวประดับ (สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก)

การเข้าใช้งานการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM (สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย)

การให้บริการการใช้งานระบบห้องประชุมออนไลน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)