1 คำแนะนำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2 สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ลูกจ้างประจำ)

3 แบบหมายเลข1-2ลูกจ้างประจำ

4 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544

6 (ว90)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

7 (ว97) การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

8 ประกาศมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง พ.ศ. 2554

9 (ว337) บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

10 (ว47)อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง1ธ.ค.57เป็นต้นไป

11 (ว27)ค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูง