1 คำแนะนำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2 สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ลูกจ้างประจำ)

3 แบบหมายเลข1-2ลูกจ้างประจำ

4 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544

6 หนังสือ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

7 กค 0428/ ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

8 ประกาศมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง พ.ศ. 2554

9 กค 0420 / ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

10 บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557เป็นต้นไป

11 กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ